email: emmi@emmi.sk

Firma emmi s.r.o. bola založená v roku 2005 a zaoberá sa poskytovaním komplexných architektonických a inžinierskych služieb so súvisiacim technickým poradenstvom v stavebníctve.

Prioritne sa zaoberáme projektovaním bytových a nebytových budov: budovy pre administratívu, budovy pre obchod a služby, priemyselné budovy, budovy pre bývanie - bytové a rodinné domy, budovy pre šport a rekreáciu, sakrálne stavby ...
Pracovníci našej firmy majú dlhoročné skúsenosti spojené s návrhom a projektovaním novostavieb ako aj so spracovávaním projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy a rekonštrukcie stavebných objektov.

Pre našich partnerov zabezpečujeme všetky stupne projektovej dokumentácie :

  • štúdie realizovateľnosti (Feasibility Study)
  • architektonicko - stavebné štúdie
  • projektové dokumentácie pre územné konanie
  • projektové dokumentácie pre stavebné povolenie
  • projektové dokumentácie pre výber dodávateľa
  • projektové dokumentácie pre realizáciu stavby
  • projekty existujúceho stavu
  • projekty interiérov
  • vizualizácie

K nami zrealizovaným projektom ponúkame výkon autorského dozoru projektanta počas realizácie stavebného diela dodávateľom, až po jej úplné dokončenie vrátane kolaudácie.
Naša firma sa špecializuje na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečuje vo funkcii generálneho projektanta t.j. zabezpečujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých špecializovaných profesií :
požiarna ochrana, statika, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, elektroinštalácie, vzduchotechnika a klimatizácia, dopravné stavby, terénne a sadové úpravy ...) a tiež jej koordináciu už vo fáze projekčných prác.
Firma je vybavená modernou, výkonnou, výpočtovou technikou s licenčnými software-mi, ktorá umožňuje projektovanie v digitálnej forme a grafickou technikou pre adjustáž projektovej dokumentácie v kvalite zodpovedajúcej najvyšším kritériám pre našich obchodných partnerov.

Pracovníci:

Ing. Kamil Vancák
je držiteľom odbornej spôsobilosti, vydanej Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI - 1335*SP**A1
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

Ing. Andrea Kocaiová

emmi s.r.o.
je zapísaná v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov - SKSI
dobrovoľný člen - právnická osoba

emmi s.r.o. + autorizovaná osoba - Ing. Kamil Vancák
vlastnia certifikát o poistení - poistenie profesnej zodpovednosti za škody spôsobené pri poskytovaní služieb autorizovaného stavebného inžiniera v zmysle zákona č.138/1992Zb v platnom znení - ako člen SKSI.